Här finns en kort presentation som beskriver projektet:

LoD-begreppet handlar om hur man i en modell hanterar att objekt genom processen utvecklas i detaljeringsgrad och tillförlitlighet. Runt om i världen finns olika definitioner av LoD-trappor med olika steg. Förstudien kommer att göra en nulägesanalys och föreslå hur det fortsatta arbetet bör bedrivas.