Under den gångna månaden har inte mindre än fem projektförslag skickats ut till medlemsländerna för kommentarer. Förslagen siktar mycket på att öka och bredda användningen av öppen BIM.

Här är de områden som förslagen handlar om:

Guidance on openBIM for regulators

En vägledning föreslås att tas fram för hur öppen BIM enligt standard kan och bör användas när det gäller fysisk planering, bygglov och i andra myndighetssammanhang. Avsikten är att göra statliga och kommunala myndigheter medvetna om möjligheterna och nyttan av att använda öppen BIM i sina processer, liksom risken med att föreskriva proprietära format. Vägledningen beräknas vara klar redan Q1 2023 och lanseras vid buildingSMARTs vår-summit i Rom. BIM Alliance har röstat ja till förslaget.

Applying IFC 4.3 for Rail

Nu när den nya IFC-standarden som utöver hus även omfattar vägar, järnvägar och annan infrastruktur är klar, behövs det handfasta riktlinjer för att få fart på tillämpningen. Projektet ska fokusera på lösningar och procedurer för att:

  1. a) beställare ska korrekt kunna formulera krav i förfrågningar,
    b) leverantörer ska kunna verifiera kraven och hur den verifieringen kan göras.

Arbetet görs i samarbete med mjukvaruleverantörer för att implementera och pröva mjukvarubaserade kontroller för olika användningsfall. På så vis vill man påskynda tillgängligheten till IFC 4.3-stöd i mjukvarorna.

BIM-BEM workflows

En teknisk rapport om arbetsflöden mellan BIM och BEM (Building Energy Modeling) som syftar till att ge en tydlig uppfattning om vilken information som krävs av BIM-modellen har tagits fram. Syftet är att kunna använda modellen för att med olika programvaror göra analyser och simuleringar för energihantering över hela byggnadsverkets livscykel, något som idag ofta kräver mycket extra arbete. Rapporten är en översikt som beskriver vilka behov som finns i varje skede av processen och föreslår ett antal utväxlingsmodeller (exchange Models, EM).

Författarna föreslår också fortsatta aktiviteter för att utveckla detaljerade leveransspecifikationer för IFC och andra relevanta format, till exempel gbXML och CityGML. Rapporten är klar för slutligt godkännande och kan förväntas vara publicerad inom ett par månader.

Asset Operations Handover Framework

Hur ska en bra överlämning av modeller från produktion till förvaltning ske, och vad ska den innehålla? Tidigare har buildingSMART publicerat en ”Facility Management Handover Model View Definition” för IFC 2x3. Nu föreslås att denna tillsammans med erfarenheter från bl a COBie utvecklas till en ny specifikation för överlämningen. Den ska spänna över alla teknikområden och användningsfall. Därför föreslås ett ”ramverk” för IFC 4.3 med moduler för olika användningsfall för både hus och anläggning.

BIM for Products

Det pågår en intensiv diskussion om hur produktinformation ska inkorporeras i BIM-flödet. Inte minst handlar det om att ha kontroll på klimatbelastning och miljöpåverkan av material i byggnader. I många länder, däribland Sverige, kommer lagar och föreskrifter att vara en viktig pådrivare för att effektivt dokumentera och kunna spåra innehållet.

IFC är till sin uppbyggnad konstruerat för att beskriva hela byggnadsverk, eller projekt. buildingSMART föreslår nu att IFC kompletteras med en metod för att beskriva och utväxla data om enskilda produkter. Detta ska göras i form av en modellvy som kallas Construction Object Definition (COD). COD består av en produktdatamall som specificerar egenskaper för produkt(grupp)en samt en del som anger de aktuella datavärdena, inklusive referenser till dokument och externa filer. Metoden ska i det här projektet testas som ett proof of concept, för att senare kunna göras till en formell utvidgning av IFC-formatet.

Vill du ta del av projekten?

Projektbeskrivningarna i sin helhet finns tillgängliga via BIM Alliance. Projekten är också öppna för att följa eller delta i på olika sätt. Om du/din organisation är intresserad av något eller några av projekten, hör av dig till tekniskt råds ordförande Kurt Löwnertz.

Läs mer om buildingSMART Sweden
Uppdaterad den