Med byggnadsverk avses inom BIM såväl byggnader som infrastruktur, till exempel hus, vägar, järnvägar, broar, tunnlar, anläggningar, försörjningssystem såsom VA-ledningar. Med modell avses att man skapar en digital objektsbaserad modell, där objekt i modellen representerar objekt i verkligheten, tex en vägg, en bropelare eller en vägbana. Objekten kan förses med både geometrier och andra egenskaper, och på det sättet kan informationen användas till många ändamål och av många aktörer.

Vad innebär BIM?

Nyttorna med BIM är många och kan sammanfattas med:

  • Bättre och mer ändamålsenliga produkter
  • Effektivare processer
  • Högre kvalitet i processer och produkter
  • Kortare tid
  • Lägre kostnader