Rapporten konstaterar att nyttorna med BIM är stora inom de myndighetsprocesser som stat, regioner och kommuner är ansvariga för. Den förväntade nyttan handlar om tidseffektivisering i olika led samt ökad kvalitet. Det är alltid en bra start för politiska beslut att investering i de offentliga processerna i sig är ett business case. Det gör det enklare att fatta beslut. De aktörer och nyttoområden som nämns i rapporten är kommunernas byggnadsnämnder, SCB, Boverket, statliga myndigheter, kommuner och regioner. Till dessa nyttor kan såklart räknas både effektivisering och ökad kvalitet i projektering, bygg och förvaltning.

Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

Förslagen i rapporten handlar om det fortsatta arbetet för framtagning av stödet. Det exakta innehållet av stödet är inte presenterat. Dock kan man utläsa att några standarder kommer att vara viktigare än andra framöver. I fokus står IFC, ISO 19 650 och CoClass som du kan läsa mera om i vår standardkarta. Det är bra besked för sektorn och i linje med vad BIM Alliance verkar för. Boverket, Upphandlingsmyndigheten, Trafikverket och EU BIM Task Group föreslås som aktörer som ska driva frågorna vidare.

Generellt är rapporten en bra utgångspunkt för fortsatt arbete. Rapporten ger en bra grund för det offentligrättsliga läget när det gäller hur BIM kan användas i till exempel bygglovsprocessen för att underlätta och effektivisera. Som rapporten beskriver pågår flera europeiska projekt kring detta. Sverige är dock inte aktiva i dessa projekt, vilket borde vara en prioriterad aktivitet för det fortsatta arbetet.

Rapporten föreslår ett gemensamt klassifikationssystem för EU. Ambitionen är bra, men tveksamt om den går att genomföra. BIM Alliance menar att det är viktigare att studera hur parallella klassifikationssystem kan fungera tillsammans. BIM Alliance menar också att ett svenskt system baserat på befintliga ISO-standarder, som CoClass, som är fritt tillgängligt och förvaltat av lämplig part är en snabbare väg framåt, vilket också rapporten indikerar.

Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

Uppdaterad den