Vägledningen innehåller rekommendationer som är tillämpbara under hela livscykeln och för både byggnader och anläggningar och har initierats och finansierats av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor (Kommunfonden). Nationella Riktlinjer förvaltas av den ideella branschföreningen BIM Alliance i samarbete med bland annat SKR, SIS och Svensk Byggtjänst.

Målet med vägledningen är att kommuner och regioner ska bli bättre beställare av information under den byggda miljöns livscykel. Exempelvis förenklas anbudsutvärderingen i upphandlingar eftersom kraven kan spåras på ett tydligare sätt och olika förslag lättare kan jämföras.

BIM Alliance och SKR har tagit fram ett program i syfte att effektivisera arbetet att implementera Nationella Riktlinjer hos kommuner och regioner samt att skapa ett forum för kunskapsdelning om kravställning av digital livscykelinformation. Programmet innefattar introduktion, två digitala snabbutbildningar och kunskapsträffar med medverkande kommuner och regioner.

Nationella Riktlinjer bygger på tillämpning av en stor samling (inter)nationella standarder, handböcker och best practice från samhällsbyggnadsbranschen. Syftet är att förenkla, effektivisera och harmonisera kravställningen och hanteringen av digital information för byggd miljö.

Uppdaterad den