The Life of a Space

Projektet syftade till visa hur information knyts till ett utrymme under dess livscykel från de första kraven till den slutliga användningen. För många aktörer i bygg- och förvaltningsprocesser är denna information inte tillgänglig, vare sig på papper eller i digital form.

Sammanfattning

Projektet ”Life of a Space” syftade till att visa hur information knyts till ett utrymme under dess livscykel från de första kraven till den slutliga användningen. För många aktörer i dagens bygg- och förvalt-ningsprocesser är denna information inte tillgänglig, vare sig på papper eller i digital form.

Det saknas gemensamma definitioner och standarder och en medvetenhet om möjligheterna att kunna använda informationen redan i tidiga skeden för att förbereda den kommande driften och förvaltningen av byggnadsverken.

Med hjälp av de öppna standarderna fi2XML, IFC och BSAB visas att en obruten informationskedja kan skapas med definierade informationsleveranser. Dessa informationsleveranser skapas av en aktör och lagras i databaser och/eller tas emot av en annan aktör i processen.

Resultaten från projektet visar att informationen till viss del kan överföras mellan aktörerna idag med existerande IT-system och klassifikationer. Det som saknas är mer heltäckande värdelistor, klassifikat-ioner och leveransdefinitioner, alltså vad man vill ha och kan leverera till och från sina system i olika skeden av ett projekts och byggnadsverks livscykel.       

Ladda ner infoblad och läs mer om projektet (publicerat 2011)

Uppdragsgivare

OpenBIM, Mårten Lindström

Projektet utfördes på uppdrag av OpenBIM. BIM Alliance bildades år 2014 genom en sammanslagning av de tre föreningarna OpenBIM, Föreningen för förvaltningsinformation (fi2) och buildingSMART.

Projektledning

Anders Moberg, Cad-Q

Väino Tarandi, Eurostep AB

Arbetsgrupp

Henrik Sjöberg, Landstinget Sörmland

Henrik Gajewska, Västfastigheter

Per Erlandsson, Regionservice Region Skåne

Medverkande företag

Region Skåne, Landstinget Sörmland, Västra Götalandsregionen, Micasa Fastigheter i Stockholm, Landstinget i Värmland, Landstinget i Halland, Landstinget i Blekinge, Landstinget i Dalarna, Malmö Stadsfastigheter, Specialfastigheter, Norrporten AB, Göteborgs Stad, Tunabyggen, Stockholms Hamn, Volvo AB, Gotlands kommun.

Systemleverantörer

5D, Nosyko, Tessel