Leverans av BIM - Juridik

Detta projekt har syftat till att utforma sektorsövergripande riktlinjer för hantering av de legala aspekterna avseende ansvar, äganderätt, upphovsrätt och nyttjanderätt för de BIM-databaser som upprättats av en part för nyttjande av en annan part.

Syfte

I dagens projekteringsavtal saknas inte sällan en överenskommelse om utformningen av den digitala leveransen ur vilken uppdragsresultatet skapas. Många gånger tas det för givet att de digitala filerna ska vara en del av uppdragsresultatet utan att det avtalats eller att rättigheter och ansvar klarlagts. Detta projekt har syftat till att utforma sektorsövergripande riktlinjer för hantering av de legala aspekterna avseende ansvar, äganderätt, upphovsrätt och nyttjanderätt för de BIM-databaser som upprättats av en part för nyttjande av en annan och som innehåller information om produktion och/eller förvaltning av byggnadsverk.

Resultat: Avtalsmallar

I april 2010 redovisades detta OpenBIM-projekt genom publicering av en avtalsmall, fri att använda för alla aktörer i samhällsbyggandet. BIM Alliance bildades 2014 genom en sammanslagning av de tre föreningarna OpenBIM, Föreningen för förvaltningsinformation (fi2) och buildingSMART.

Avtalsmallen är tänkt att fungera som en bilaga till ett uppdragsavtal enligt ABK 09. Mallen kommer att underlätta för parterna att precisera vad som ska ingå i levererat uppdragsresultat, hur det får användas och vilket ansvar konsulten har för den digitala informationen.

För att kunna avtala om detta krävs att beställaren kan precisera den digitala leveransen. Detta kan göras t ex med stöd av Bygghandlingar 90, del 8 eller utifrån beställarens egna CAD/BIM-manualer. Den framtagna avtalsmallen ger även utrymme för att avtala om hur den överenskomna digitala leveransen ska kontrolleras och godkännas, dvs hur en mottagningskontroll ska utföras. Avtalsmallen täcker även möjligheten att avtala om hur och av vem uppdragsresultatet ska arkiveras eftersom detta inte längre regleras i ABK.

Uppdaterade versioner av avtalsmallen publicerades sommaren 2012, och engelska versioner våren 2013. 

Läs mer och hämta avtalsmallar

Infoblad

Viktigt att skriva avtal om digitala leveranser (PDF)

Projektdeltagare

NCC, Svenska Teknik & Designföretagen och Byggherrarna

Kontakt

Staffan Hintze, NCC
 
Håkan Blom, HL Blom Konsult AB    

Projekttitel

Den kompletta ursprungliga titeln för projektet (i ansökan till SBUF) var "Framtagning av riktlinjer för leverans av BIM-databaser för bygg- och fastighetssektorn med avseende på ansvar, upphovsrätt, äganderätt och nyttjanderätt".

Representanter för samtliga parter – arkitekter och teknikkonsulter, entreprenörer, materialindustri, byggherrar och fastighetsägare deltog i utformningen av riktlinjerna.