Informationssystem, BIM-labb och pilottillämpningar

Det här projektet genomfördes år 2008-2009 och bidrog bland annat med en kartläggning av det svenska standardiseringsbehovet och påpekade att organisationen av arbetet kräver nationell samordning.

Syfte och mål

Informationshantering med BIM ställer nya krav på systematik. Befintliga standarder både internationella och nationella behöver utvecklas och samordnas. Det här projektet har gjort en kartläggning av det svenska standardiseringsbehovet och påpekat att organisationen av arbetet kräver nationell samordning. BIM ställer krav på förberedelser av samarbetet i projekt och klarläggande av roller och informationsinnehåll i leveranser. Programvaror behöver utvecklas för att stödja befintliga och nya arbetssätt i utformning och analys. Svenskt deltagande i internationellt standardiseringsarbete är viktigt för att våra arbetsmetoder ska ges stöd i utvecklingen av applikationer för BIM.

Projektets syfte var att främja utvecklingen av BIM, i bygg- och förvaltningsprocesserna och göra informationshanteringen mer effektiv genom att: 1) undersöka möjligheterna att dels standardisera informationskrav och informationsinnehåll, så kallade informationsnivåer, i olika skeden av bygg- och förvaltningsprocesserna, dels organisera ett branschråd för informationssamordning, 2) bidra till att utveckla och koordinera nationella och internationella byggstandarder med syfte att fullt ut stödja BIM, särskilt det svenska BSAB-systemet, den internationella ramverksstandarden för byggklassifikation ISO 12006-2, och den internationella standarden för objektbaserad informationshantering, IFC, samt att 3) etablera ett universitetsbaserat BIM-labb för att stödja sektorns behov av att kunna testa, utvärdera och öva BIM-metodiken.

Arbetet genomfördes dels som doktorandprojekt, dels som seniorprojekt. I dessa var tonvikten på det nationella och internationella standardiseringsarbetet i samarbete med sektorns företag och organisationer, som openBIM och building SMART Sweden. De två pilotstudierna genomfördes för att validera och vidareutveckla BIM-metodiken.

Projektet pågick år 2008-2009.

Projektbeskrivning

Läs en detaljerad beskrivning av projektet i Formas projektdatabas:

Informationssystematik, BIM labb och pilottillämpningar - ärendenummer 2009-194  

Kontaktperson

Anders Ekholm
anders.ekholm@caad.lth.se