Energileveranser

Utvecklingsgruppen energileveranser ansvarade för implementering och fortsatt utveckling av energideklarationsmeddelandet (fi2energystatement). Meddelandet är utvecklat dels för energideklarationer som nyttjas för leveranser till Boverkets databas Gripen samt för energileveranser (fi2mmediasupplymessage) som nyttjas av ett antal fastighetssystem.

Förteckning över scheman

Om det avslutade projektet

Kraven på mätning och verifiering av energianvändningen skärptes i Boverkets reviderade byggregler (BBR), samtidigt som deklarationsförfarandet i samband med EG-direktivet om byggnaders energiprestanda krävde bättre ordning och reda beträffande energirelaterad fastighetsinformation.

En förutsättning för att EG-direktivets tillämpning skulle leda till förväntade positiva effekter, var att samverkan mellan inblandade intressenter fungerade bra och smidigt. Ett viktigt stöd för detta var att underlätta myndighetens möjlighet att ha uppsikt över informationshanteringen kopplad till denna verksamhet och därmed säkerställa förutsättningarna för kvalitetssäkring.

Därför anpassades befintliga standarder för informationshantering till de områden som omedelbart påverkades av direktivet. Målsättningen var att ta fram väldefinierade gränssnitt för informationsväxling mellan förvaltningarnas dataregister/databaser, centrala databaser, energileverantörer, energiexperter etcetera. Genom att knyta informationsstrukturer som används inom fastighetsförvaltningen till arbetet med energideklarations- och energieffektiviseringsarbetet erhölls en helhetssyn på förvaltningsverksamheten.

Uppdraget avsåg genomförande av en omvärldsanalys, sammanställning och dokumentation av nationell och internationell status i dagsläget. Syftet var att belysa vilka sammanställningar/strukturer med avseende på energi- och mediadata som kan användas för integrering av olika system samt vad som fanns gjort och vad som var på gång inom övrigt relevant standardiseringsarbete.

Utifrån detta underlag utarbetades i nästa steg en kravspecifikation för utväxling av data kopplat till energi- och media. Resultatet från hela projektet spreds via seminarier och workshops i anslutning till projektet tillsammans med artiklar och en rapport med exempel på mallar/specifikationer som bilagor.