Certifiering av datasystem

Projektet arbetade fram ett certifieringsprogram. Syftet med certifieringsprogrammet var att försäkra att certifierad leverantörs applikation innehåller och kan bearbeta den information som erfordras för att kunna kommunicera med andra certifierade leverantörers applikationer.

I samråd med programleverantörer beslutade Föreningen för förvaltningsinformation att skapa ett certifieringsprogram för Fi2. En beställare av ett datasystem från en certifierad leverantör ska kunna förutsätta följande:

• Leverantören har en god kännedom om den informationsmodell som utarbetats av föreningen och har dokumenterat vilka delar av denna informationsmodell som hanteras av certifierade datasystem hos leverantören.

• Leverantören har god kännedom och tillgång till den teknologi som används för att distribuera meddelanden enligt Fi2xml.

• Leverantörens certifierade system har möjlighet att ta emot, bearbeta och skicka de grundläggande meddelanden som definierats enligt Fi2XML.

• För varje certifierat system har leverantören upprättat en förteckning som beskriver vilka Fi2xml-meddelanden som respektive system kan utväxla. Denna förteckning uppdateras löpande och finns även att tillgå på föreningens hemsida.

• Leverantören har kännedom om de processmodeller som utarbetats av föreningen.

BIM Alliance bildades 2014 genom en sammanslagning av de tre föreningarna OpenBIM, fi2 Förvaltningsinformation och buildingSMART.

Kontakt

Jan-Anders Jönsson
jaj@bimalliance.se