BIM på bygget

Syftet med projektet var att hitta områden på bygget med störst potential till förbättring genom att utnyttja informationen i 3D-modellen i högre utsträckning än idag.

Syfte

I dagsläget skapas allt oftare 3D-modeller vid projektering, men modellen utnyttjas inte fullt ut. Detta projekt handlar om att identifiera hur 3D-modellen kan nyttjas i produktionen.

Projektets förstudie genomfördes i nära samarbete med produktionen genom möten och intervjuer och innehåller

  • Nuläge på bygget och nästa steg
  • BIM och möjligheter för bygget
  • Prioriteringar med avseende på förbättringspotential

De områden som uppvisar störst potential är sedan tänkta att prövas i pilotprojekt i projektets del två.

Projektdeltagare

Skanska, AF Bygg, Veidekke, NVS och PEAB

Kontakt

Ulf Thorell
ulf.thorell@skanska.se