Projektkatalog

Här listar vi alla projekt som initierats av eller är av intresse för BIM Alliance. De flesta av projekten är avslutade och vissa uppgifter kan därför vara inaktuella, till exempel kontaktinformation.

  • Projektet arbetade för en förbättrad metodik för informationshantering för armeringsstål från projektplanering till färdig konstruktion genom nyttjande av moderna IT-verktyg.

  • Hur kan armeringsinformationen föras över digitalt från konstruktör till entreprenör och vidare till armeringstillverkaren utan att informationen behöver återskapas i varje led? Det här projektet visar på möjligheterna med att visualisera armeringen i 3D för att kunna användas av produktionspersonalen.

  • Projektet visar på olika lösningar för hur armeringsinformationen kan föras över digitalt från konstruktör till entreprenör och vidare till armeringstillverkaren utan att informationen behöver återskapas i varje led.

  • Små och medelstora företag som saknar egna resurser för att utveckla och använda BIM och 3D CAD i sina projekt kan nu få hjälp att komma igång med sitt BIM-arbete genom handboken "BIM, ByggnadsInformationsModeller för byggmästare"

  • Projektet har tagit fram en handledning som främst riktar sig till totalentreprenader för bostadsbyggande, men bör vara av intresse för andra företag med liknande typ av verksamhet. Handledningen är ett hjälpmedel för i första hand projektledaren och projekteringsledaren att med stöd av BIM genomföra ett bostadsprojekt under program- och systemhandlingsskede med vissa tankar på produktion.

  • I detta projekt har man tittat på möjligheten att koppla den traditionella DoUinformation till en 3D-modell för att få en DoU-leverans på ett mer BIM-orienterat sätt - samt på hur mycket information som verkligen måste lagras i 3D-modellerna ur ett förvaltarperspektiv.

  • Projektet har gjort en kartläggning av VDC-användning i Sverige sammanfattat i en teknisk rapport från Luleå Tekniska Universitetet i samarbete med OpenBIM.

  • Syftet med projektet var att hitta områden på bygget med störst potential till förbättring genom att utnyttja informationen i 3D-modellen i högre utsträckning än idag.

  • Det finns stora behov av standardisering inom BIM-området. En standardiserad användning av BIM skulle kraftigt öka produktiviteten inom planerings-, bygg- och förvaltningsprocesserna samtidigt som ansenliga summor skulle kunna sparas. Det visar rapporten BIM Standardiseringsbehov.

  • Bygglovsleveranser är ett projekt i samverkan med Stadsbyggnadskontoret Stockholm för att kommunicera bygglovsansökan.

1234
Next page Last page
 

EnergiBIM - filmer

Hur använder en energispecialist en BIM-modell för att vinna tid?

Se instruktionsfilmarrow

Infoblad

Resultat från projekt genomförda inom BIM Alliance, och andra gemensamma initiativ från våra medlemmar, presenteras i populärvetenskaplig form som infoblad:

Läs infobladarrow