Intressentgrupp förvaltning

BIM i förvaltningsprocessen

Intressentgruppen för förvaltning har främst fokus på BIM i förvaltningsprocessen, men även på vilka krav detta medför på BIM-modellen i byggprocessen och på hur BIM kan användas för kravställande i tidiga skeden. Gruppen består av fastighetsägare och byggherrar bland BIM Alliance medlemmar, men även av företag och konsulter med fokus på förvaltningsskedet.

Förvaltningsgruppen

Gruppen för förvaltning träffas 2-3 gånger per år under ledning av Lars Lidén och Leif Sundbom. Kontakta Lars eller Leif om du vill veta mer om intressentgrupp förvaltning: lars.liden@bimalliance.se eller leif.sundbom@bimalliance.se.

Mötesdatum finns i BIM Alliance kalendarium.

Till kalendariet

Erfarenheter från hur man planerar förvaltningen av Nya Karolinska i Solna, och hur program för teknisk standard (PTS) kan kopplas till BIM för kravställande genom hela byggprocessen, är några av de ärenden som förvaltningsgruppen tittat på.

Tre fokusgrupper inom förvaltningsgruppen

I syfte att skapa förutsättningar för ett mer operativt arbete har tre stycken fokusgrupper bildats. 

Organisation intressentgrupp förvaltning 2015

Förvaltningsprocessen

Fokusgrupp Förvaltningsprocessen har till uppgift att med utgångspunkt från verksamhetsnyttorna i förvaltningens olika processer, definiera vilka informationsmängder som behövs för att utföra arbetsuppgifterna på effektivaste sätt samt hur informationen ska hanteras och presenteras vid utförandet.

Gruppen kommer arbeta med informationsmängder utifrån tre huvudområden; administrativ och ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning samt drift. De definierade informationsmängderna kommer att utgöra underlag till kravställande av BIM-leveranser från byggprocessen.

Kontakta Mats Broman om du vill veta mer: mats.broman@5d.se

 

Byggherrekrav

Fokusgruppen Byggherrekrav ska ta sig an den stora utmaningen att implementera och samordna krav i hela processen från idé till förvaltning.

Förhoppningar med nätverket:

• Att byggherregruppen kan arbeta efter en lärstrategi, vara processinriktat, organiseras flexibelt, ha hög delaktighet, bygga på reflektion och utvecklingsinriktat lärande.

• Att deltagarna bidrar med ett kontinuerligt lärande inom vilket vi tillvaratar gjorda erfarenheter, positiva som negativa. Att vi pratar om en ”lyckad miss” istället för ett misslyckande.

• Att våga bryta vanor och se saker på ett nytt sätt.

• Att det individuella lärandet i nätverket återkopplas till och utvecklar den egna organisationen. Att arbetshypoteser från nätverket provas i handling i praktiken inom egen verksamhet.

Upplägg för nätverket:

• Ett samspel mellan lärande och handling där det handlar om att se och tänka nytt, bryta vanemönster, att vara kreativ, att uppfatta nya sammanhang, att ifrågasätta och att se nya kombinationer.

• Utvecklingsinriktade lärprocesser organiseras internt, det vill säga att de idéer som utvecklats i relation till andra företag och externa aktörer får prövas i den egna verksamheten.

• Nätverket är en frivillig sammanslutning så deltagandet måste i sig vara belönande och utvecklande.

• En plattform skapas utifrån tillit, jämlika relationer, tid och resurser samt externt stöd.

Kontakta Anderas Persson om du vill veta mer: andreas.persson@familjebostader.com

 

Leveranser och verktyg

Fokusgruppen Leveranser och verktyg ska omsätta och paketera kraven på informationsmängder till informationsleveranser samt utforma verktyg som kan vara ett stöd i arbetet med detta. Resultat och dokumentation från gruppens arbete presenteras på www.tools.bimalliance.se

Gruppen kommer att arbeta med riktade möten dels för medlemmar som arbetar med informationsleveranser till och från förvaltning och dels för medlemmar som är systemleverantörer och som arbetar med informationsleveranser i sina system.

Kontakta Per Erlandsson om du vill veta mer: per.erlandsson@astacus.se

 

 

Kommande möte

Nästa möte för intressentgruppen visas i kalendariet.

Kalendariumarrow