Startskott för heltäckande standarder inom infrastruktursektorn

2015-02-24

För att få fram heltäckande standarder inom infrastruktursektorn behöver det bedrivas parallell standardisering inom BIM och GIS (geografiska informationssystem). Projektet ”P6 – IFC Alignment” utgör startskottet för framtagandet av öppna standarder inom Infrastruktursektorn.

buildingSMART International har tillsammans med EU-projektet V-Con, Trafikverket och Holländska väg- och vattenmyndigheten Rijkswaterstaat finansierat projektet. En förutsättning för projektet har också varit det samarbete som skett mellan buildingSMART och OGC (Open Geospatial Consortium) vilket inneburit en parallellutveckling och harmonisering av IFC-Alignment och GIS-standarden InfraGML.

Tillgång till data under alla faser i livscykeln är en viktig förutsättning för ökad effektivitet och kvalitet i arbetet med planering, byggande och drift av vår infrastruktur. En tillräckligt komplett och neutral datamodell som kan hantera både geometri och egenskaper för objekt krävs för att möjliggöra ett effektivt datautbyte i samband med planering, projektering, byggande, underhåll och trafikering av vägar, järnvägar och annan linjär infrastruktur.

IFC-standarden kompletteras

Projektet "P6 IFC Alignment" ska anpassa och komplettera IFC-standarden (ISO 16739) med funktionalitet för att hantera linjeföringen. Målet är att definitionen av linjeföringen ska kunna användas som fundament för fortsatt utvidgning av IFC-standarden för infrastruktur, kallad IFCInfra där bland annat ”IFC Road” och ”IFC Bridge” ingår.

Viktigt med smidig linjeföring

En av de mest centrala delarna i ett infrastrukturprojekt är linjeföringen, alltså den geometriska linje som information som exempelvis sektioner och full 3D-geometri knyter an till. Linjeföringen är bärare av information vid projektering, byggande, analyser, beräkningar, kartor etcetera. En korrekt och smidig överföring av linjeföringen mellan olika slags GIS och BIM-verktyg är mycket viktig.

Stor betydelse för utvecklingen

Projektet har stor betydelse när det gäller den fortsatta utvecklingen av IFC för infrastruktursektorn och det är just det som gjort att till exempel Trafikverket valt att aktivt sponsra projektet.

Arbetet kommer få stor betydelse när det gäller de fortsatta samarbetet mellan buildingSMART och OGC  för den fortsatta utveckling och harmonisering mellan IFCInfra standarden för BIM och InfraGML standarden för GIS.

Läs mer om P6 IFC Alignment på buildingSMARTs webbplats