Bättre utvärderingar av geotekniska undersökningar

2014-02-27

Ett av delprojekten i FoU-projektet TRUST arbetar med utveckling av metoder för rationell och snabb utvärdering av geotekniska undersökningar. Delprojektet innebär utveckling av ett verktyg för multivariatanalys av geodata, konfigurering av en databas för geodata och konfigurering av visualiseringsapplikationer för tolkning av geomodeller i 2D och 3D.

Med ett växande väg- och järnvägsnät blir det allt viktigare att bygga kostnadseffektiva undermarksanläggningar som är säkra, miljövänliga, energisnåla och lätta att underhålla. De senaste åren har också de svenska och europeiska energi- och miljömålen skärpts, liksom regelsystemen. Det är därför angeläget att utveckla och implementera nya och förbättrade metoder och tekniker för planering, projektering och byggande av undermarksanläggningar.

TRUST (Transparent Underground Structure) är ett FoU-projekt inom undermarksbyggande och ett samarbete mellan universitetsbaserade forskare, FoU-funktioner inom Trafikverket och specialister i branschen. Den övergripande visionen för TRUST är att främja forskning om hållbar utveckling av urban underjordisk infrastruktur.

Delprojekt med BIM- och GIS-relevans

Ett av delprojekten i TRUST arbetar med utveckling av metoder för rationell och snabb utvärdering av geotekniska undersökningar. Delprojektet innebär utveckling av ett verktyg för multivariatanalys av geodata, konfigurering av en databas för geodata och konfigurering av visualiseringsapplikationer för tolkning av geomodeller i 2D och 3D.

Verktyget för multivariatanalys kommer att medföra två fördelar:

  1. all data som läggs in databasen kvalitetssäkras och valideras, innebärande att varje beslut som tas också kan ges en viss statistisk osäkerhet som baseras på de specifika data som har använts för det specifika beslutet
  2. multivariatanalysen kan användas för att svara på frågan om tillgängliga data är tillräckliga för att ta ett specifikt beslut vid ett specifikt tillfälle med den noggrannhet som krävs och om inte kan multivariatanalysen beräkna med vilka metoder och i vilken omfattning det behöver kompletteras.

Tanken är att projektet ska leda till en mer effektiv kommunikation av geologisk data mellan alla aktörer, optimala undersökningsbehov och bästa möjliga och riskvärderade tolkning av de geologiska förhållandena.

Läs mer om projektet på TRUSTs webbplats