BIM Alliance har lämnat remissvar om loggbok

2016-09-26

Efter en direkt förfrågan från Näringsdepartementet har BIM Alliance svarat på den remiss som skickats ut gällande Boverkets rapport ”Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation” (rapport 2015:46). Boverket har fått i uppdrag att utreda om det finns förutsättningar för att införa ett regelverk för dokumentation av byggprodukter vid nybyggnation, en så kallad loggbok.

Rapporten beskriver vad en sådan loggbok är samt vilka nyttor, problem och utmaningar Boverket ser med att reglera loggböcker för byggnadsverk. Regeringen efterfrågade synpunkter på förslagen och bedömningarna i rapporten och BIM Alliance har lämnat detta med utgångspunkt i digitaliseringsperspektivet och hur dokumentationssystem för byggprodukter kan bidra till ett obrutet informationsflöde genom samhällsbyggandets processer.

Sammanfattningsvis kan sägas att BIM Alliance ställer sig bakom syfte och mål med att föra loggbok och anser att införande av ett nationellt krav på detta kan vara ett effektivt verktyg för att driva på utvecklingen av dokumentation av byggprodukters miljöpåverkan.

Det är viktigt att loggboken och dess instruktioner innehåller incitament för att nyttja digitalisering och neutrala informationsstandarder. Då skapas enhetlighet och uppföljningsmöjligheter, till nytta för enskilda byggherrar och fastighetsägare, liksom ökad samhällsnytta.

BIM Alliance räknar med att besvara fler remisser i framtiden, då föreningen nu placerats på Näringsdepartementets lista över remissinstanser.

Läs BIM Alliance remissvar (pdf)

Läs Boverkets rapport Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation (pdf)