"BIM är en självklar del av vårt framtida arbetsliv!"

2015-11-16

BIM Alliance har pratat med Jonatan Jacobsson och Axel Roll som läser högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik vid Umeå universitet. Just nu läser de kursen Byggtekniskt fördjupningsprojekt på 15 högskolepoäng där de ägnar sig åt BIM.

Ni två har jobbat med en projektuppgift om BIM, vad har den gått ut på?

– Vi har gjort en förstudie där vi undersökt vad BIM är för något och identifierat styrkor, svagheter, möjligheter och hot för BIM. Utifrån förstudiens resultat genomför vi nu ett större projekt, ungefär i samma omfattning som ett examensarbete, som ska illustrera nyttan med BIM ur olika perspektiv.

Vad är det mest intressanta ni kommit fram till i ert arbete hittills?

– Att byggbranschen är komplex och att BIM är till hjälp vid samordning mellan olika processer och aktörerna i branschen. Vår grupp har exempelvis tagit oss an BIM för förvaltaren. Vi har sett att BIM kan bidra till att fylla det stora behovet av tillförlitlig och uppdaterad fastighetsinformation som förvaltningen nyttjar i sitt dagliga arbete.

Jonatan Jacobsson (till vänster) och Axel Roll (till höger)

Jonatan Jacobsson (till vänster) och Axel Roll (till höger)

Vad har era kurskamrater valt att jobba med och varför?

– Vi som läser kursen har gjort intervjuer hos företag och organisationer för att se hur långt de kommit med BIM. Utifrån intervjuerna valde vi en inriktning för våra respektive studier.

– De flesta av grupperna jobbar mot någon beställare för att skapa ett mervärde i studien och få kontakter i arbetslivet. En grupp visualiserar gjutscheman av NCC:s punkthus och en annan grupp undersöker hur miljöcertifiering av material kan införas i modeller. Några reder ut hur ett landstings fastighetsavdelning ska tackla BIM och en grupp kollar på hur BIM skulle kunna införas på byggarbetsplatsen.

Vad är det som gör området BIM intressant tycker ni?

– Det är kul att BIM är på frammarsch i branschen, det är spännande att vi får vara med om utvecklingen och införandet av BIM. Vi har sett att branschen har ett intresse av BIM men att många inte vet hur de ska bemöta frågan. Vi tror att vi som nyutbildade ingenjörer som växt upp i IT-samhället har bra förutsättningar för att ta till oss de nya arbetsmetoder som BIM medför.

Tror ni att ni kommer att jobba med BIM i framtiden?

– Vi tror att BIM är en självklar del i vårt framtida arbetsliv, på ett eller annat sätt. Vi tror att BIM är framtiden för branschen och förhoppningen är att vi kommer igång med användandet. Som en klasskamrat uttryckte sig: "BIM är allas business".


Gruppernas projekt presenteras i januari 2016 och kort därpå blir rapporterna tillgängliga. Skicka e-post till info@bimalliance.se om du vill ha rapporterna. BIM Alliance kan förmedla kontakt till ansvarig för kursen.