BIM och juridiken

2015-10-20

Inom BIM Alliance pågår ett projekt som ska ge vägledning i ett antal juridiska frågeställningar. Resultatet från projektet kan bli en viktig del i översynen av de standardavtal som ligger till grund för merparten av konsult- och entreprenadarbetena i landet.

Införande av BIM i planerings-, bygg- och förvaltningsprocesserna ger förändringar i arbetssätt och rollfördelning. Det kan ställa krav på en översyn av de juridiska ramverk som reglerar bland annat konsultuppdrag och entreprenader.

Inom BKK, Byggandets KontraktsKommitté, startar under hösten 2015 en allmän översyn av nu gällande standardavtal för entreprenader, AB04. Under de kommande åren följer sedan översyn av ABT06 för totalentreprenader, ABK09 för konsultuppdrag och så vidare. Hittills har BIM-relaterade juridikfrågor hanterats genom olika typer av tilläggsavtal och bilagor. I samband med en övergripande översyn bör man förstås ta in alla de effekter som digitaliseringen medför i själva standardavtalet.

För att "samla upp" alla juridiska frågor och ge underlag för revideringarna av AB, ABT, ABK och så vidare har BIM Alliance tagit initiativ till ett juridikprojekt som drivs under hösten 2015. Projektet finansieras, förutom av BIM Alliance, av SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) samt några av de centrala branschorganisationerna.

Workshop och rapport

Ett antal intervjuer med aktörer från olika företag är genomförda och frågeställningarna kommer att diskuteras i en workshop i december. Under januari 2016 planeras en slutrapport vara klar, förhoppningsvis kan den ligga till grund för att kommande standardavtal på ett naturligt sätt inkluderar de frågeställningar som digitaliseringen ger upphov till, avseende äganderätt, nyttjanderätt, spårbarhet, ansvar för uppgifter och ändringar etcetera.

Vad med och påverka

Du som har viktiga erfarenheter av hur man hanterar juridik i BIM-arbete får gärna kontakta Mårten Lindström: marten.lindstrom@bimalliance.se