BIM Alliance på internationellt möte i Singapore

2015-10-19

Representanter från BIM Alliance medverkade på ett internationellt buildingSMART-möte i Singapore den 12-16 oktober. Runt 120 deltagare från hela världen medverkade i mötet.

Den nya buildingSMART-organisationen och de nya processerna för att bland annat skapa arbetsgrupper, projektförslag och standardiseringprojekt har kommit igång. Trafikverket finns med i Strategic Advisory Group tillsammans med andra stora, och ofta internationella företag och organisationer som vill påverka standardiseringen.

Viktiga framsteg

Många viktiga framsteg presenterades och diskuterades under mötet.

Infrastruktur

 • Kina med som aktivt land – bidrag runt järnvägsstandard
 • IFC Roads and Railways projektsammanfattning antogs med kraven på komplettering av krav och omfattning samt finansiering. Kina och Sydkorea har bidragit med stora insatser i framtagning av modellförslag. Projektsammanfattningen för IFC Bridge antogs också med krav på anpassning mot de övriga infrastrukturstandarderna.
 • Standarden för väglinjer är klar och en överenskommelse gjordes om nya arbeten om komplettering för järnvägslinjer samt pilotprojekt (deployment) för idrifttagande av dem. Trafikverket, Finska och Holländska trafikverken och buildingSMART International skrev under en MOU (Minutes of Understanding) för finansiering av detta arbete, samt kravdefinieringen för Asset management (primärt inom infrastruktur).
 • De nordiska länderna fick gehör för "integration och heltäckande arkitektur" för de nationellt framtagna IFC-utvecklingsprogramment för vägar, järnvägar, broar och tunnlar.

Byggregler med mera

 • Arbetsgruppen ”Regulations” som formerades förra året har föreslagit nya arbets- och intressegrupper för e-Submission Process och e-Submission common guidelines. Förslag finns också för att hitta en gemensam representation av datorstödda byggregler.

Tillämpning och samverkan

 • De europeiska medlemmarna har nu lyckats få klart med upptagningen av IFC som CEN-standard. Fortsättning följer på hur de olika standarderna i buildingSMART-familjen kommer att kompletteras för europeisk användning. Flera länder kommer att delta i arbetet.
 • Förslag på arbetsgrupper för nya MVD-er (Model View Definitions) antogs: FM Handover, Quantity take-off, Energy Simulation, Scheduling, Annotation, Façade design and fabrication, Model setup, IDM configurator. I flera av dessa har vi svensk representation med Jan-Anders Jönsson.
 • Kommande certifieringar av IFC4-baserade produkter måste ge användarna en tydligare förståelse av funktionaliteten hos de certifierade IFC-gränssnitten.
 • En arbetsgrupp tar fram tänkbara praktiska arbetsflöden som kan stödjas av BCF – BIM Collaboration Format
 • En arbetsgrupp föreslås för hur egenskaper – Property sets – för krav-, design- och "as built"-värden ska lagras.
 • Samverkan mellan buildingSMART International, ISO och OGC (Open Geospatial Consortium) för en gemensam terminologi i byggsektorn fortsätter – mycket inom infrastruktur men också på begreppsområdet.
 • En arbetsgrupp för Linked Data, det som är en del av Semantic web, har startats. Arbete med att identifiera hur Linked Data och buildingSMART Data Dictionary bäst kan samverka för att stödja tillgång till, implementering och utvidgning av byggsektorns terminologi startades. Ett white paper ska tas fram till nästa möte i Holland i mars nästa år.

Avslutande studiebesök

Den svenska delegationen gjorde avslutningsvis ett studiebesök för att se Building and Construction Authority’s ePlanCheck-system. Det är ett digitalt granskningssystem för BIM-modeller (i IFC-formatet) för att få klartecken för den delen av bygglovet som rör designen. Det är obligatoriskt för större projekt idag, men då är kravet bara BIM i allmänhet. När industrin har tagit till sig metodiken kommer kravet på open BIM att införas.

Mer information och kontakt

Ett intressentgruppsmöte för buildingSMART-standarder inom Tekniska rådet är planerat till den 20 november då en utförligare genomgång av resultaten från konferensen i Singapore görs.

Kontakta Väino Tarandi om du vill veta mer: vaino.tarandi@bimalliance.se 

Text: Väino Tarandi