Hur kan digitala verktyg och BIM integreras?

2015-09-21

BIM Alliance intressentgrupp för projektledning tar just nu fram ett dokument som ska stötta projektledare och projekteringsledare i hur digitala verktyg och BIM kan integreras i projektets ordinarie arbetssätt. Du kan vara med och påverka arbetet.

BIM-begreppet, tillsammans med många andra begrepp saknar gemensam definition, vilket skapar förvirring och i viss mån avståndstagande. Det är få i projektstyrande roller som idag har erfarenhet av projekt där digitala verktyg och BIM varit integrerade. Det innebär att man styr projekten på traditionellt sätt och därmed inte tar tillvara på de möjligheter som digitala verktyg och BIM medger.

Intressentgruppen för projektledning håller därför på att ta fram ett dokument som ska stötta projektledare och projekteringsledare i hur digitala verktyg och BIM kan integreras i projektets ordinarie arbetssätt, organisation, struktur och processer. Dokument är ett komplement till SDT´s uppdragsbeskrivning "Leda byggprojekt, 2009" anpassat till de nya möjligheter och förutsättningar kopplade till den ständigt pågående digitala utvecklingen.

Med digitala verktyg och BIM avses alla typer av digitala verktyg som på olika sätt effektiviserar informationshantering och förenklar inkluderande och engagerande kommunikation i olika delprocesser i projektet. Det kan exempelvis vara en projektplats som underlättar distribution av information i projektet, en databaslösning som förenklar en involverande granskningsprocess eller mängder från en BIM-modell som gör det möjligt att göra löpande kalkyler under projektet.

Det är viktigt att komma ihåg att digitala verktyg och BIM inte är ett självändamål, utan det är människor som skapar byggprojekt. Därmed är framgångsrik styrning beroende av att identifiera och samordna medverkandes erfarenhet och kunskap samt bidra till ett genuint engagemang.

En första version av dokumentet beräknas vara klar till jul.

Ta chansen - var med och påverka!

Nu har du chans att vara med i arbetet och påverka och bidra till något som är viktigt och konkret för hela branschen. Hör av dig till Nina Borgström om vill vara med: nina.borgstrom@bimalliance.se